میتاراکیس: ما در حال حاضر تعداد بیشتری پناهجویان دیپورتی نسبت به ورودی داریم

میتاراکیس: ما کمک هزینه پناهجویان را کاهش دادیم زیرا از این طریق بودجه قاچاقچیان را تأمین می کنیم

ویدئو منتشر شده توسط سازمان غیردولتی آلمان ،تیراندازی گارد ساحلی لیبی به مهاجران را برملا کرد