روزنامه های صبح ایران ۵ دی ۱۳۹۸

بیانیه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران:

روند اعتبارزدایی رسانه‌هاي داخلي تشديد و مرجع شدن رسانه‌هاي فرامرزی تسريع شده‌است اتفاقات اخیر که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد، در کنار تبعاتی که داشت بار دیگر و با صدای بلندتری این حقیقت را فریاد زد که سیاست رسانه در ایران، بحران‌زا و ضد منافع ملی است. در روزهای اخیر چون گذشته محدوديتهاي‌اعمال …
ادامه ی نوشته بیانیه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران: