مجمع مصلحت تبدیل شد
به چوب لای چرخ دنده دولت

اکبر ترکان در ابتدای دولت روحانی مسئول سازمان مناطق آزاد شد، اما مخالفان دولت نفسش را گرفتند تا از این مسئولیت کنار گذاشته شود. دلیل آن فاش کردن فسادی بود که در گذشته در این سازمان وجود داشت. او زودتر از آن که به سرنوشت محمدعلی نجفی شهردار تهران دچار شود از سازمان مناطق آزاد …
ادامه ی نوشته مجمع مصلحت تبدیل شد
به چوب لای چرخ دنده دولت