ضرب وشتم و برهنه سازی و غارت تمامی اموال مهاجرین توسط سربازان ترکیه در مرزایران