روزنامه آلمانی: حقوق بشر در اردوگاه های پناهندگان یونان رعایت نمی شود