“چرا آنها مرا به اینجا آورده اند؟ کودکان در کارا تپه می گویند: “زندگی من از قبل از ترک کشورم بدتر است.”