پناهنده زن افغان که از دست طالبان فرار کرده در راس فوتبال اروپا قرار دارد