رئیس شورای اروپا بلاروس را به «استفاده ابزاری از پناهجویان» برای فشار به اتحادیه متهم کرد

داستان هایی از یک پناهجو جوان که به خانواده اش پیوست – آنچه در این جابجایی اتفاق افتاد

درخواست جمعی از ایرانیان نیوزلند برای بررسی پرونده ایرانیان پناهجویی که در انتخابات ریاست جمهوری رای دادند