خانواده یک دانش آموز پناهنده جوان دارای اوتیسم در معرض خطر اخراج است