پایان ماجرا ؟

⭕️‍‍مردم کشورھای تحت نفوذ جمھوری اسلامی، پیامدھای دخالتھای مخرب حکومت ولایت فقیە را دریافتەاند و برای ایجاد تغییرات اساسی بە خیابانھا ریختەاند. مردم عراق و مردم لبنان میدانند کە فساد و ظلم غیرقابل اصلاح است و تنھا باید ریشەکن شوند. گزارش اواتودی