پیروزی انقلاب مردم لبنان

انقلاب لبنان ھم بە خوبی رو بە پیروزی پیش میرود. حسن نصراللە رھبر گروە حزب اللە توجیە اربابانش در تھران را تکرار میکند کە اگر انقلاب شود، کشور با جنگ داخلی مواجە میشود. این یعنی در مقابل ارادە مردم عقب نشینی نمی کنیم. دستھای جمھوری اسلامی توسط مردم منطقە قطع میشود.