دوازدهمین روز تحصن سها مرتضایی دانشجوی «ستاره دار» دانشگاه تهران در اعتراض به محرومیت تحصیلی خود!

دوازدهمین روز از تحصن یکنفره‌ی سها مرتضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دبیر اسبق شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران است که اخیرا با داشتن رتبه ۱۰ دکتری به دلیل فعالیت صنفی-دانشجویی ستاره‌دار و با نامه‌ی وزارت اطلاعات، محروم از تحصیل شده است.

نهمین روزی تحصن سها مرتضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و دبیر اسبق شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران که اخیرا با داشتن رتبە ١٠ دکتری به دلیل فعالیت صنفی-دانشجویی ستاره دار و محروم از تحصیل شده. پس از گذشت ٩روز، همچنان مسئولین امر عملی در راستای رفع تبعیض تحمیل شده صورت نداده اند و همچنان در سکوت به فرآیندهای سرکوبگرانه …
ادامه ی نوشته نهمین روزی تحصن سها مرتضایی