روز کوروش کبیر در تاجیکستان

در تاجیکستان شرکت‌کنندگان در یک همایش بین‌المللی از دولت خواسته‌اند تا‌ یک روز را به عنوان روز کوروش کبیر به فهرست جشن‌های رسمی این کشور اضافه کند. این اواخر توجه به شخصیت کوروش، بنیانگذار سلسله هخامنشی در تاجیکستان بیشتر شده

کوروش بزرگ، اولین نگارنده منشور حقوق‌بشر

بگذارید هر کسی به آئین خویش باشد.زنان را گرامی بدارید.فرودستان را دریابید و هر کس آزاد است به زبان قبیله خود تکلم کند